تبلیغات با توجه به سوژۀ مورد تبلیغش به دو گونۀ تبلیغات تجاری با تبلیغ تفکر (پروپاگاندا) تقسیم می شود. فیلم ها و برنامه های تبلیغی در هر دو نوع خود قاذر است محمل لایه های گوناگونی از تبلیغ باشند که ممکن است سازنده یا مخرب باشند. درک مفاهیم مطروحه در لایه های پنهان اثر تبلیغی  غالبا ناآگاهانه است و تأثیر ناخودآگاه بر مخاطب مب گذارد. همان گونه که قرار دادن آن لایه های پنهان در فیلم به شناخت سازنۀ اثر بستگی دارد شناخت و استخراج آن نیز به کارشناسان خبره و آگاهی نیازمند است.