بر اساس این گزارش، اسعدی گفت: « برای این فیلم بیلبورد و هیچگونه تبلیغات شهری نداشتیم زیرا هزینه های تبلیغات شهری با این اعداد و ارقام برای هیچ فیلمی به صورت آزاد امکان پذیر نیست.»

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=359