سند ساماندهی توسعه سینما باید خوشبینانه باشد

نشست تخصصی بررسی سند ساماندهی و توسعه سینمایی کشور در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=510