چنانچه مضمون و جهت گیری کیفی و فنی فیلم و برنامه های تلویزیونی و سینمایی و شرایط پخش و نمایش آن به سمت سازندگی (با تمامی قوائد و ضوابط و ابعاد گوناگونش) هدف گیری شده باشد مخاطب را نیز به آن سمت سوق می دهد و چنانچه تخریب مد نظر باشد به طور قطع و یقین مخاطب نیز در همان مسیر در حرکت قرار می گیرد.