تلویزیون به دلیل گستردگی مخاطبان و عدم نیاز مخاطبان به شرایط و امکانات خاص و تأثیر از راه تصویر به صورت فوق العاده ای مورد توجه صاحبان تأثیر است. اما در شکل تأثیرگذاری تقریبا تفاوتی میان فیلم، سینما، ویدئو، ماهواره، و امثال آن نیست.