آنجا

در اوج آسمان

که

سر بنهادی به روی خاک

یک دسته از شقایق گلرنگ رسته است.

...

از قاب عکس تو

خورشید

از شرم

سر به نقابی ز ابر برد...

اما دلم

برای نور رخت

از بار غصه ها

امشب گرفته است

...