از کوزه همان برون تراورد که در اوست. روایتی هم هست که می­فرماید خوب زندگی کنید تا خوب تفکر کنید. اگر کسی تمام زندگی اش را در منجلاب گذرانده باشد نمی تواند جز آن بیندیشد و یا غیر از آن چیزی را به دیگران انتقال دهد. ضمن اینکه بر فرض یک مثال مادی اگر انسان را شبیه کامپیوتری در نظر بگیریم معلوم است تا اطلاعاتی به او داده نشود نمی تواند اطلاعاتی باز دهد و اطلاعاتی که پردازش می­کند دقیقا بر اطلاعاتی که دریافت کرده استوار است.