حواس انسان به عنوان راه های نفوذ و انتقال فضیلت ها و فساد ها کار می کند. این قدرتی است که خداوند در انسان قرار داده است.