بر اساس این گزارش اصغری با اعلام رضایت نسبی خود از روند توزیع این فیلم در شبکه سینمای خانگی عنوان کرد: «با توجه به شرایطی که در شبکه نمایش خانگی به عنوان یک رسانه وجود دارد باید به همین شرایط توزیع اکتفا می کنیم و مطمئنیم فیلم در میان خانواده ها دیده می شود.»

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=403