به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران در پی درخواست موسسات ویدئو رسانه عضو اتحادیه از هیات مدیره این تشکل صنفی مبنی بر چاپ هولوگرام‌های ویژه صنفی و با انجام هماهنگی‌های لازم ، اولین سری از هولوگرام‌های اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران چاپ شد و از ابتدای تیر ماه عناوین مربوط به شبکه سینمای خانگی با هولوگرام صنفی اتحادیه در دسترس خریداران قرار گرفتند.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=402