فیلم قادر است در خدمت افترا و اهانت به دیگران آن چنان قدرتمند عمل کند که کسانی مجبور شوند از خود در مقابل دوستان نزدیکشان هم دفاع کنند . در حالی که به طور قطع و یقین به خود اطمینان دارند که شاید هیچ پیرایه ای بر ایشان چسبیده نشود. این از قدرت فیلم است.