حضور جدی سینمای خانگی در سبد خرید مردم

منیژه حکمت گفت: سیاستی که اتخاذ شده تا این فیلمها در سبد کالای خانوادهها قرار بگیرد، بسیار خوب است بنابراین اگر بتوانیم این بخش را پربارتر کنیم؛ قطعاً در فضای خالی فرهنگی ما اثرگذار خواهد بود.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=488