اجرای طرح بزرگ تابستانی مبارزه با عرضه کپی غیرمجاز

از ابتدای تیرماه امسال اجرای طرح بزرگ تابستانی مبارزه با عرضۀ کپی غیر مجاز محصولات سینمایی متعلق به شرکتها و مؤسسات ویدئو رسانه را آغاز کرد. در پاسخ به درخواستهای مکرر مؤسسات و شرکتهای ویدئو رسانه از این تشکل صنفی برای احقاق حقوق این مؤسسات در مقابل عرضۀ کپی غیرمجاز محصولات سینمایی، مقدمات عملیاتی شدن طرح بزرگ تابستانی مبارزه با کپی غیر مجاز توسط اتحادیۀ شرکتهای ویدئو رسانه با هماهنگی تهیهکنندگان آثار سینمایی و تشکلهای صنفی مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=487