برای جذب مخاطب جهانی باید شاخصه های بازارهای فیلم در سراسر دنیا را به خوبی شناخت

کشورهای صاحب سینما و آنها که به این هنر- صنعت،نگاه اقتصادی دارند بخوبی می دانند که نمی توان تنها با در دست داشتن بازارهای داخلی،در این حوزه سینما موفق ظاهر شد و صدور صنعت سینمای هر کشوری به فراسوی مرزها از مهمترین مسایلی است که باید در مورد آن استراتژی و برنامه ای عملی داشت.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=469