توزیع فیلم های شبکه سینمای خانگی در بسته های شانسی

شیوه توزیع فیلم‌های سینمایی و ویدئویی در شبکه سینمای خانگی، به دلیل تصاویر نامناسبی که معمولا از بازیگران روی جلد فیلم‌ها درج می‌شود بارها مورد اعتراض هنرمندان قرار گرفته است.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=467