فیلم

در جلسه اخیر این شورای که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد پروانه نمایش خانگی برای فیلم های: ˈچˈ به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، ˈخط وی‍ژهˈ کار مصطفی کیایی و تهیه کنندگی منصور لشکری قوچانی، ˈزندگی جای دیگری استˈ به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی سید امیر سیدزاده، ˈچرکنویسˈ کاری از علی جناب و تهیه کنندگی احمد مظفری و مجید تاجیک ˈاکازیونˈ به کارگردانی و تهیه کنندگی حسینعلی میری رامشه صادر شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=466