جشنواره

علیرضا داوودنژاد با بیان اینکه یکی از مشکلات فرهنگی کشور قاچاق لوح فشرده است، افزود: مبارزه با قاچاق لوح های فشرده امر ناممکنی نیست زیرا شواهد زیادی وجود دارد که اگر عزم ملی در این زمینه وجود داشته باشد به سرعت می توان درصدد رفع آن برآییم. در این زمینه کارشناسان و متخصصان زیادی وجود دارد اما تا به امروز عزم جدی وجود نداشته است و نگرانی ما از این بابت است که کشوری با این سبقه فرهنگی چطور اجازه می دهد تا بازار کار تولیدکنندگان فرهنگی به خطر افتد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=460