مجموعه مستانه به شبکه سینمای خانگی وارد می شود

تصویربرداری مجموعه «مستانه » به کارگردانی مهیار عبدالملکی در حال حاضر در اداره آگاهی شاپور در حال انجام است و گروه طی هفته آینده برای ادامه تصویربرداری به خانههای حوالی فرمانیه خواهند رفت.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=434