جشنواره فیلم یاس بستری برای رشد جوانان

مسعود کرامتی گفت: جشنواره فیلم های ویدئویی یاس می تواند بستر مناسبی برای رشد جوان ها باشد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=438