شبکه سینمای خانگی اهمیت بیشتری نسبت به سینما دارد

اولین نشست مطبوعاتی موسسه رسانه های تصویری صبح روز دوشنبه 16 تیر ماه با حضور حسین مسافرآستانه مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری در محل این موسسه برگزار شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=458