فیلم

در جلسه 8 تیر 93 شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد،

http://cinemayekhanegi.com/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=423