به گزارش ستاد خبری دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ویدیوئی تهران، «جواد رمضانی» به عنوان مدیر اجرایی، «سیمون سیمونیان» مدیر روابط عمومی، دبیرخانه و همچنین «مسعود احمدیان» به عنوان مدیر برنامه‌ریزی این جشنواره از سوی حسین مسافرآستانه احکام خود را دریافت کردند.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=360