شکرستان 5 در شبکه سینمای خانگی توزیع شد

قسمت پنجم انیمیشن محبوب شکرستان توسط موسسة رسانههای تصویری وارد شبکة سینمای خانگی شده است.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=304