حامد بهداد یک راست به شیکه سینمای خانگی می آید

یک فیلم دیگر درباره تاریخ سینمای ایران . این بار سالن های سینمای شهر تهران سوژه فیلم مستندی با نام «روزی روزگاری سینما» شده و طی آن در ۷۵ دقیقه چگونگی تاسیس و فرجام هر کدام روایت می شود. شهرام میراب اقدام و سام ارجمندی به طور مشترک این فیلم را کارگردانی کرده اند و حامد بهداد راوی آن است.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=298