برای هفت فیلم پروانه نمایش شبکه خانگی صادر شد

به گزارش سینمای خانگی به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در جلسه 4 خرداد شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=288