دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گفت متاسفانه تاکنون هیچ رمانی به شخصیت والای امام خمینی (ره) نپرداخته است.
منوچهر اکبری ، دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: باید برای نسل سوم از انقلاب اسلامی مفاهیم را به خوبی تبیین کرد، چون این نسل نمی دانند که قبل از انقلاب چه فضایی در ایران وجود داشته است.
وی بیان داشت: هر کاری تاکنون در زمینه انقلاب انجام گرفته ، قابل تقدیر است ، اما به طور کلی در این مدت ادبیات انقلاب رشد واقعی خود را نداشته است.
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون هیچ رمانی به شخصیت والای امام خمینی (ره) نپرداخته است ، در حالی که 30 سال فرصت مناسبی برای نوشتن از این حقیقت همیشه جاوید است.
اکبری گفت : پس از شناسایی این افراد باید فرصت سازی کنیم تا شاهد کارهای بدیعی باشیم ، اما این زمانی ممکن است که نویسندگان جوان فضای واقعی قبل از انقلاب اسلامی را به خوبی بشناسند.

جام جم ۷/۱۱/۸۶