برای دوازده فیلم در شبکه خانگی پروانه نمایش صادر شد

شورای صدور پروانه نمایش خانگی (ویدئویی)برای ۱۲ عنوان فیلم پروانه نمایش صادر کرد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=247