فیلم ویدویویی "رویا و پارسا "پروانه نمایش گرفت و بزودی وارد شبکه نمایش خانگی می شود.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=242