خیلی حرف ها برای گفتن دارم...

خیلی مسائل دارم که باید مطرح کنم ولی مصلحت اندیشی نمی گذارد...

از دوستان همدل دریغ...

دشمنان دوست نما به جای خود!

از دشمنان گله ای ندارم...

که هر چه می کند از ره کین است و اقتضای طبیعت دشمنی...

آه...