مهندس مهدی نوید معاون وزیر ورئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی: انتقال پیام ، هدف فیلم های آموزشی است
فیلم آموزشی در حال حاضر جایگاه مناسبی در نظام آموزشی ما ندارد. تغییر رویکرد از کتاب محوری به برنامه محوری در اولویت برنامه های آموزش و پرورش قرار دارد.یکی از رسالت های آموزش و پرورش،تربیت هنری دانش آموزان ورشد و شکوفایی استعدادهای آنهاست وفیلم آموزشی به عنوان یک رسانه می تواند درانتقال پیام به کودکان و نوجوانان موثر باشد.
    این مطالب را مهندس مهدی نوید معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گفتگویی اعلام کرد وافزود: فیلم آموزشی در حال حاضر جایگاه مناسبی در نظام آ موزشی ما ندارد ، در حالی که اگر برای ارائه ونمایش فیلم آموزشی شامل طراحی برنامه، گنجاندن آن در متون درسی واستفاده همزمان معلم در تدریس از فیلم وکتاب به طور جدی اقدام کنیم، قطعا مفید بودن وتاثیرگذاری فیلم های آموزشی را شاهد خواهیم بود. رسالت ۳۰/۷/۸۶