امروز جایی با دوستان جلسه ای داشتیم و همچنان از اوضاع مسئولان فرهنگی کشور نگران و ناراحت بودند. بعضی ها بعضی دیگر را دوست دارند و نمی دانند چرا و بعضی بعضی دیگر را دوست ندارند و باز هم نمی دانند چرا...

چرا فلانی خوب است؟ نمی دانیم...

چرا فلانی بد است؟ نمی دانیم...

چرا فلانی را طرد کرده اند؟ نمی دانیم...

چرا دور فلانی جمع شده اند؟ نمی دانیم...

حالا ما اطلاع نداریم، وجدان هم نداریم؟!! اگر روز قیامتی باشد که هست آیا می توانیم جواب این دوست داشتن ها و دوست نداشتن های الکی را لاأقل به خودمان بدهیم؟ گمان می کنم بد روزگاری است... چون دوست داشتن و دوست نداشتن مان هم دیگر بر اساس چشم و هم چشمی شکل می گیرد... آیا خدا هم برای پاداش و جزای ما نعوذبالله چشم و هم چشمی می کند؟ گمان نمی کنم...