افرادی که در حیطه رادیو و تلویزیون و سینما کار می کنند به طور طبیعی و عقلی می بایست آگاه به ظرایف و دقایق این رسانه­های جدی و مهم باشند. جالب است همیشه و در همه حال برای انتخاب معمولی ترین اجرائیاتمان حتی المقور به  جستجوی افرادی پرداخته می شود در حد مورد نیاز هم کارشان را خوب بلد باشند و هم کمتر آزمون و خطا داشته باشند به عنوان مثال انتخاب یک آشپز برای پختن غذا در یک مهمانی مهم مسئلۀ جدی ای است. یا انتخاب مهندسی که بتواند یک پل را به بهترین شکل ممکن (با توجه به مقدورات سرمایه گذار) پروسۀ خیلی مهم و جدی ای را به همراه دارد و یا این که هیچ گاه مدیریت یک بیمارستان را به یک شاعر بی اطلاع از علوم پزشکی نمی سپاریم اما در ماجرای فرهنگ و هنر و فیلم و سینما و تلویزیون و رادیو و انثال آن تنها چیزی که اساسا ملاک نیست توانایی و دانش برخی مدیرانی است که بر آن کار گمارده می شود.