مسئولیت افرادی که در ساخت و مدیریت آثار سینمایی و تلویزیونی فعالیت می کنند قابل واگذاری به غیر نیست و چنانچه کسی این مسئولیت را به گردن دیگری احاله دهد در واقع فرافکنی کرده و این نه تنها از مسئولیتش نمی کاهد بلکه  اگر از روی ناآگاهی نباشد از روی مرض خواهد بود.