حساسیت تلویزیون و رسانه هایی از این دست هم از دید سیاستگذار و مدیر، هم از دید مخاطب، و هم از دید سازندۀ فیلم یا برنامۀ رادیویی و تلویزیونی و فیلم قابل بررسی است.