فیلم و تلویزیون در شرایط فعلی قادر است هم از طریق چشم و هم از راه گوش بر مخاطب خود مؤثر باشد. آزمایش هایی هم شده است که فیلم بتواند از راه حواس دیگر مثل بویایی با مخاطب خود ارتباط برقرار کند و به زودی شاهد آزمایش هایی در باب تأثیر از راه حواس لامسه و چشایی نیز خواهیم بود.