افرادی که کمتر تلویزیون تماشامیکنند حافظه قوی تری دارند
کاهش مدت زمان تماشای تلویزیون مصرف ماهی و جدول حل کردن موجب تقویت حافظه افراد می شود.دکتر سعیده واعظی روانپزشک در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: افرادی که مدت زمان بیشتری کتاب می خوانند کمتر تلویزیون نگاه می کنند حافظه قوی تری نسبت به سایر افراد دارند و حافظه به طور مستقیم با سلامت جسم و روان مرتبط است.واعظی با تاکید بر این نکته که تماشای تلویزیون صرفا تاثیر سوء بر حافظه ندارد می افزاید: در عین حال هر چه افراد زمان کمتری را به تماشای تلویزیون اختصاص دهند، در نتیجه زمان بیشتری را برای پرداخت به تقویت ذهن و حافظه خود خواهند داشت.وی یادآور شد: افسردگی ، کم خوابی و اضطراب جزء عواملی هستند که روی حافظه تاثیر معکوس می گذارند.  رسالت ۵/۷/۸۶