فیلم و سینما خواسته یا نا خواسته کار خود را انجام می دهد و تصمیم هیچکس جز سازندۀ فیلم نمی تواند شکل و میزان آن را در هنگام ساخت یا مراحل بعدی اصلاح آن تغییر دهد. به اصطلاح فیلمی که ساخته شود لاجرم نمایش داده خواهد شد و تأثیر خویش را خواهد گذاشت و هیچ مسئول و غیر مسئولی قادر نیست در برابر آن مقاومت کند. بنابراین اگر مدیری مایل به تأثیر فیلمی نیست اساسا نباید با ساخت آن موافقت کند.