سینما اگر به منزلۀ مکان نمایش فیلم در نظر گرفته شود میزان تأثیر آن به میزان مخاطبانی است که در سالن سینما حضور می یابند اما اگر سینما را به مثابۀ فیلم در نظر بگیریم در هر مکان یا با هر امکانی فیلم مورد نظر پخش شود و در منظر مخاطبان قرار گیرد می تواند تأثیر داشته باشد و دایره مخاطبان خود را گسترش دهد.