تلویزیون به دلیل بهره گیری از زبان تصویر نیاز به سواد را در مخاطب به حداقل می رساند. این نکته نافی مخاطبان خاص فیلم و سینما و تلویزیون نیست. چرا که ممکن است برخی از برنامه ها برای مخاطبان خاصی ساخته و پرداخته شود که می بایست اطلاعات و سواد متناسبی را داشته باشد.