ماه رمضان دری است از درهای بهشت.

خوشا به سعادت آنان که این غنیمت را درک می کنند و قدر میدانند.

درک ماه رمضان و شبهای قدر گوارای وجودتان باد.