رسانه ها در یک چیز مشترک هستند و آن فرآیند انتقال پیام است و تفاوت رسانه ها هم در میزان تأثیر و گسترۀ تأثیر و شیوۀ انتقال است. بنا براین در این مطلب برای نویسنده تقریباً تفاوتی از این لحاظ میان رسانه ها وجود ندارد.