دومین جشنواره فیلم پلیس که هر دو سال یک بار برگزار می شود در آذر ماه امسال در تهران برگزار می شود.
دبیری این دوره از جشنواره را ناصی شفق به عهده گرفته است.